قالب

بافت پس زمینه

برچسب ها: سقف ویلا ,

پیمانکاری ساختمان

پيمانكار مجموعه حقيقي يا حقوقي را گويند كه با عقد قرارداد پيمان مسئوليت تهيه، حمل، نصب يا اجراي يك عمليات اجرايي يا طرح عمراني را با نظارت مشاور معرفي شده از طرف كارفرما به عهده گيرد.

 شرکت بَرین شید پارس به عنوان یک مجموعه

Powered by Data Approach Co. 2015 - All Rights Reserved.